365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 9 tháng 6: Kế hoạch cuộc đời

Kế hoạch cuộc đời sau cùng là đưa bản thân có một “cuộc đời tự giác, cuộc đời tự độ và cuộc đời lợi tha”. Trong cuộc sống phải tịnh hoá tình cảm, khéo sử dụng tiền bạc, dùng đạo đức để xử thế, có như thế mới có thể khiến cuộc sống của bản thân có giá trị, ý nghĩa. Đó cũng chính là bản kế hoạch cuộc đời tốt nhất.