Đôi lời kính bạch

Người xưa nói: “Người quân tử dùng văn chương để họp bạn, dùng bạn để giúp nhau tiến lên đức Nhân”. Chúng tôi không dám nhận mình là người Quân tử, nhưng nếu có cơ duyên được chia sẻ và bầu bạn với bằng hữu bốn phương, để tỏ rõ sự chân thành và mong cầu học hỏi thì thật thỏa lòng biết bao.