365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 6 tháng 1: Lời khuyên cho đời sau & Chuyện về Nhân thọ đường

Nguyên Chân (Đường)

Lời khuyên cho đời sau

Đường đi nước bước tự ta hay

Phúc họa nơi mình chẳng ai thay?

Thiện ác sau cùng rồi báo ứng

Chỉ là sớm muộn sẽ có ngày.

Nhàn rồi kiểm điểm chuyện đã qua

Tĩnh tọa ngẫm xem việc của ta

Chuyên chí một lòng theo chính đạo

Thuận đất, hợp trời tự nhiên hòa.

— Trích từ “Ngự chế duyệt tâm tập”

*

Chuyện về Nhân Thọ Đường

Ngô Trừng (Nguyên) (1249 – 1333)

“Người có lòng nhân ắt sống thọ”, đây chẳng phải lời của bậc Thánh nhân hay sao! Đất trời, vạn vật đều có lòng nhân nhưng trời đất có thọ mệnh lâu dài nhất. Lòng nhân của bậc Thánh nhân xưa giống như trời đất, nên chỉ có thọ mệnh của Thánh nhân là dài lâu nhất. Con người muốn có được đạo đức toàn diện cố nhiên là điều không dễ dàng. Ba trăm loại lễ nghĩa, ba nghìn tướng uy nghi, tất cả xuất phát từ lòng nhân. Mỗi chúng ta chỉ cần thực hành được một điều trong đó thì cũng có thể gọi là người có lòng nhân, cũng có thể được sống thọ! Ta đã từng thực hiện điều này, lại quan sát người trong thiên hạ, phàm là người ôn hòa, nhân từ, bao dung, trung hậu và chân thành đều được sống thọ. Bởi ôn hòa, nhân từ, bao dung, trung hậu và chân thành đều là những phẩm chất của lòng nhân.

— Trích từ “Kim chí Nguyên Ngô văn chính tập”

Bài viết bạn có thể quan tâm: 365 ngày cho cuộc lữ hành- Ngày 5 tháng 1: Bài thơ ngộ đạo & Tâm này chính là Phật

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *