365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 13 tháng 5: Lời dạy của ngài Châu Hoằng về niệm Phật

Liên Trì Chu Hoành (Minh) (1535 – 1615)

Tâm vốn là vô niệm, niệm khởi thì sai trái. Nhưng chúng sinh từ vô thủy đến nay, vọng tưởng đã trở thành thói quen, vì thế không thể dễ dàng trừ diệt được.

Nay ta dạy cho pháp môn niệm Phật, đó chính là dùng độc để trị độc, dùng binh để chặn binh. Song pháp môn niệm Phật lại có nhiều cách thức, trong đó có cách thức “Trình danh” này là lối tắt trong tất cả lối tắt. Bởi vì, Đức Phật có vô lượng công đức, cho nên nay chỉ bốn chữ danh hiệu này đã đủ để bao hàm tất cả.

Vì Phật Di Đà tức là toàn thể nhất tâm, tâm bao hàm mọi đức: Thường lạc ngã tịnh, bản giác thủy giác, chân như Phật tính, Bồ đề Niết bàn, trăm ngàn vạn danh đều thâu nhiếp trọn vẹn trong danh hiệu này.

Gửi khổ vào kiếp sau, chẳng bằng hiện tại tạo phúc niệm Phật.

Cầu nguyện cho yên ổn, chẳng bằng ăn năn sám hối niệm Phật.

Vô tri bàn luận thiền lý, chẳng bằng thật thà trì giới niệm Phật.

Cầu khẩn yêu ma thần kỳ, chẳng bằng chính tín nhân quả niệm Phật.

Nếu thân không bệnh, thì nhân lúc khỏe mạnh, hãy tranh thủ niệm Phật.

Nếu thân bị bệnh, thì khi gần kề vô thường, hãy tranh thủ niệm Phật.

Nếu người thông minh, lại thông hiểu Tịnh độ, nên tranh thủ niệm Phật.

Nếu người ngu muội, không làm được gì, thì tranh thủ niệm Phật.

Nếu người trì luật, luật do Phật chế, tranh thủ niệm Phật.

Nếu người đọc kinh, kinh do Phật thuyết, tranh thủ niệm Phật.

Nếu người tham thiền, thiền là Phật tâm, nên tranh thủ niệm Phật.

Nếu người ngộ đạo, ngộ điều Phật chứng, càng phải tranh thủ niệm Phật.

— Trích từ “Vân Thê pháp vựng”

*

Liên Trì Đại Sư (1532-1612), cao tăng đời nhà Minh. Sư người Hàng Châu, họ Thẩm, tự Phật Tuệ, hiệu Liên Trì. Thuở nhỏ theo Nho học. 17 tuổi đã đứng đầu môn sinh, quyết lấy việc học hành làm sự nghiệp. Sau do ảnh hưởng bạn bè, sư để tâm đến pháp môn Tịnh độ, viết bốn chữ “Sanh tử sự đại” treo trên đầu giường để tự cảnh tỉnh.

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *