365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 14 tháng 5: Mười hoằng thệ nguyện của phu nhân Thắng Man

Phật Quang Tinh Vân (1927 – 2023)

Thưa Thế Tôn! Từ nay trở đi, con không hủy phạm giới luật.

Thưa Thế Tôn! Từ nay trở đi, con không kiêu mạn với các bậc tôn trưởng.

Thưa Thế Tôn! Từ nay trở đi, con không sân giận với mọi chúng sinh.

Thưa Thế Tôn! Từ nay trở đi, con không đố kỵ với niềm vui và hạnh phúc của mọi người.

Thưa Thế Tôn! Từ nay trở đi, con không keo kiệt tài sản của bản thân.

Thưa Thế Tôn! Từ nay trở đi, con nguyện bố thí tài vật, giúp đỡ cho chúng sinh được thành tựu.

Thưa Thế Tôn! Từ nay trở đi, con nguyện dùng các hạnh lành: Bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự để hướng dẫn chúng sinh.

Thưa Thế Tôn! Từ nay trở đi, con nguyện tán dương Phật pháp, làm lợi ích cho chúng sinh.

Thưa Thế Tôn! Từ nay trở đi, con nguyện bảo vệ chính nghĩa, để dẫn dắt chúng sinh từ mê sang ngộ.

Thưa Thế Tôn! Từ nay trở đi, con nguyện học tập chính pháp, mãi mãi không quên.

— Trích từ “Nhân gian Phật giáo hệ liệt”

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *