365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 19 tháng 3: Pháp ngữ – Huyền Trang

Huyền Trang (Đường) (602 – 664)

Lời nói chẳng vướng mùi danh lợi

Hành động dứt hẳn bão hão huyền.

— Trích từ “Tục cao tăng truyện”

*

Quán Tự Tại

Huyền Trang dịch

Quán Tự Tại Bồ tát khi thực hành thâm sâu về trí tuệ Bát nhã Ba la mật, soi thấy năm uẩn đều là không, vượt qua mọi khổ đau ách nạn.

— Trích từ “Bát nhã Ba la mật đa tâm kinh”

*

Huyền Trang (玄奘; bính âm: Xuán Zàng; khoảng 602 – 664), tục danh Trần Huy (陳禕), cũng thường được gọi là Đường Tam Tạng (唐三藏) hay Đường Tăng (唐僧), là một cao tăng Trung Quốc, một trong bốn  dịch giả lớn nhất, chuyên dịch kinh sách Phạn ngữ ra tiếng Hán. Nhà sư cũng là người sáng lập Pháp tướng tông (zh. fǎxiàngzōng 法相宗), một dạng của Duy thức tông (zh. 唯識宗, sa. yogācāra, vijñānavāda) tại Trung Quốc. Danh hiệu Tam Tạng được giới tăng sĩ tôn xưng để tôn vinh ông là người tinh thông cả Tam tạng Kinh điển Phật giáo.

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *