365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 23 tháng 3: Đường Thư nói với Tín Lăng Quân

Lưu Hướng (Tây Hán) (77 – 6 TCN)

Tín Lăng Quân người nước Ngụy có công giết Tần Bỉ, phá Quân Tần cứu Hàm Đan, bảo vệ nước Triệu, vì vậy mà được Triệu Vương đích thân đến ngoại thành nghênh đón.

Lúc này, Đường Thư thưa với Tín Lăng Quân rằng: “Thần nghe nói, có việc không thể để người khác biết, có việc không thể không biết; có việc không thể quên, có việc không thể không quên”.

Tín Lăng Quân hỏi rằng: “Lời ông nói có hàm ý gì?”

Đường Thư thưa rằng: “Người khác hận ta, ta không thể không biết; ta hận người khác lại không nên cho họ biết. Người khác có ơn với ta, ta không thể quên; ta có ơn với người khác, ta không thể cứ để trong lòng. Như việc ngài giết Tần Bỉ, phá quân Tần cứu Hàm Đan bảo vệ nước Triệu, điều này đối với Triệu vương là ân đức vô cùng to lớn. Nay Triệu Vương đích thân ra ngoại thành nghênh tiếp ngài, chúng ta nên mau chóng đến bái kiến Triệu Vương. Sau đó thần hy vọng ngài có thể quên đi việc cứu nước Triệu”.

Tín Lăng Quân bảo rằng: “Tôi nghe lời chỉ giáo của ông”.

— Trích từ “Chiến quốc sách”

*

Lưu Hướng (劉向77 – 6 TCN), tự Tử Chính, tên thật là Canh Sinh, về sau đổi thành Hướng, dòng dõi tôn thất nhà Hán, Trung Quốc. Ông là học giả, nhà chính trị thời Tây Hán. Trước tác để lại khó nhiều gồm: Biệt lục, Tân tự, Thuyết uyển, Liệt nữ truyện, Hồng Phạm ngũ hành. Đồng thời còn biên soạn và hiệu đính Chiến Quốc sách, Sở Từ.

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *