365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 8 tháng 5: Ba sự thật; Bốn niềm vui trong đời

Ba Cảnh giới tham thiền

Thanh Nguyên Hành Tư (Đường) (660 – 740)

Trước khi thiền, trông núi là núi, nhìn sông là sông;

Khi tham thiền, trông núi chẳng là núi, nhìn sông chẳng là sông;

Sau khi tham thiền ngộ đạo, trông núi là núi, nhìn sông là sông

— Trích từ “Thanh Nguyên Sơn chí lược”

*

Bốn niềm vui trong đời

Uông Chu (Tống)

Khô hạn gặp trận mưa rào

Tha hương bạn cũ mừng chào lẫn nhau

Tân hôn ngày ấy vui sao

Công danh đỗ đạt đề cao bảng vàng.

— Trích từ “Thần đồng thi”

*

Ba sự thật

Vương Quốc Duy (Thanh) (1877 – 1927)

Những người có được sự nghiệp lớn và các bậc đại học vấn xưa nay đều phải trải qua ba sự thật:

Sự thật thứ nhất, “tối qua gió tây cây tàn tạ, một mình lên lầu cao nhìn tận đến chân trời”;

Sự thật thứ hai, “áo quần nay đã rộng hơn vì thân này tiều tụy gầy yếu, điều đó cũng không có gì là hối hận cả”;

Sự thật thứ ba, “giữa đám đông tìm người bao độ, bỗng nhiên quay đầu lại thấy người lại ở đó, dưới lửa lụi tàn”.

— Trích từ “Nhân gian từ thoại”

*

Thiền sư Thanh Nguyên Hành Tư (zh. qīngyuán xíngsī 青原行思, 660-740) là Thiền sư Trung Quốc, môn đệ hàng đầu của Lục tổ Huệ Năng. Từ nhánh của sư xuất phát ra ba tông trong Ngũ gia thất tông là Tào Động Tông, Vân Môn Tông, Pháp Nhãn Tông. Sư có đệ tử đắc pháp duy nhất là Thiền sư Thạch Đầu Hi Thiên.

*

Vương Quốc Duy 王國維 (1877-1924) là học giả cuối đời Thanh, tự Tĩnh An 静安, Bá Ngung 伯隅, hiệu Quan Đường 觀堂 và Vĩnh Quan 永觀, người Hải Ninh, Chiết Giang. Ông đỗ tú tài đời Thanh, từng lưu học ở Nhật, sau khi về nước làm giáo tập sư phạm học đường Thông Châu và Tô Châu, biên dịch các đồ thư quán thuộc Bộ học. Sau cách mạng Tân Hợi, tự gọi là di lão, cuối đời, làm giáo thụ (giáo sư) Viện nghiên cứu Thanh Hoa. Sau tự lao xuống chết ở hồ Côn Minh trong Di Hoà viên ở Bắc Kinh. Ông chuyên nghiên cứu về sử và văn học, có thành tựu lớn. Tác phẩm có Hải Ninh Vương Tĩnh An tiên sinh di thư.

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *