365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 19 tháng 4: Thư răn dạy con – Gia Cát Khổng Minh

Gia Cát Lượng (Tam Quốc) (181 – 234)

Đức hạnh, hành vi của người quân tử, tĩnh tâm chuyên chú để tu thân, tiết kiệm dùng để bồi dưỡng phẩm đức.

Không đạm bạc biết đủ thì ý chí chẳng cao thượng, để những việc bên ngoài làm ảnh hưởng thì mục đích lâu dài, to lớn sao đạt được.

Học tập cần tâm tĩnh lặng chuyên chú, muốn có tài năng thì cần phải học hành.

Không học tập thì tài năng hạn hẹp; Không có mục đích lâu dài to lớn thì làm sao học hành đạt được thành công.

Biếng nhác chẳng thể học hành tinh thông, nóng nảy sao tu dưỡng tâm tính.

Tháng ngày dần dà trôi qua, ý chí mài mòn nhuệ khí, thân thể già nua, sức cùng lực kiệt, chưa có cống hiến gì cho cuộc đời, ở nhà rách nát ngồi đó sầu bi, hối hận lúc này há được lợi ích gì?

— Trích từ “Giới tử thông lục”

*

Tấu xuất quân

Trong triều, quần thần đều tinh cần với trách nhiệm; ở chốn xa trường, bậc tướng sĩ trung quân ái quốc nguyện xả thân, không lo sợ sinh tử.

Thân cận bậc Hiền thần, xa lánh kẻ tiểu nhân, nhờ thế mà nhà Tiền Hán hưng thịnh; ngược lại, bởi vì thân cận kẻ tiểu nhân, xa lánh bậc Hiền thần, mà nhà hậu Hán bị suy vong.

— Trích từ “Tư trị thông giám”

Bài viết bạn có thể quan tâm: Thư Gia Cát Thừa tướng dạy con trai

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *