365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 22 tháng 6: Lời khuyên ngày xuống tóc

Phật Quang Tinh Vân (1927 – 2023)

Núi non Phật Quang chí khí thịnh, từ khi khai sơn vạn phương nghinh;

Nhân tốt, duyên tốt, nhiều việc tốt, thanh niên học Phật ý chí tinh.

Phát tâm xuất gia chuyện tốt lành, thân bằng quyến thuộc cũng xa nhanh;

Long thiên hộ pháp thường gia hộ, giới thân tuệ mạng sớm viên thành.

Xuống tóc nghiêm thân áo cà sa, nhẫn nhục trì giới chớ lơ là;

Mỗi niệm không quên hoằng chính pháp, chẳng luống sơ tâm đã phát ra.

Vì đạo làm tăng phải chính thường, thế tục tình trường chẳng vấn vương;

Chuyên cần gắng sức xây Phật pháp, khiêm nhường cung kính vạn người thương.

Cơm canh đạm bạc sống qua ngày, áo bạc vải thô chí chẳng lay;

Cuộc sống thanh bần không hưởng thụ, vượt qua ngoại cảnh thế mới hay.

Thiện ác nhân quả nhớ đề phòng, thị phi sai đúng cũng thong dong;

Nghiên tầm giáo lý tường phúc họa, từ bi hỷ xả tạc ghi lòng.

Tinh tiến ngày đêm chớ biếng lười, lễ Phật tụng kinh niệm chẳng lơi;

Tiền tài danh vọng tâm không vướng, chỉ mong Phật pháp mãi rạng ngời.

Mười năm như thế chẳng đến đi, thân an tâm lặng ý khắc ghi;

Mặc ai trú xứ tòng lâm tốt, riêng ta an trú chẳng nghĩ suy.

— Trích từ “Làm người Phật Quang như thế nào”

Bài viết bạn có thể quan tâm: 365 ngày cho cuộc lữ hành – Trải nghiệm từ kinh điển Phật giáo và văn học Trung Hoa- Lời tựa của Đại sư Tinh Vân

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *