365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 23 tháng 4: Hạnh của Bồ tát

Cưu Ma La Thập (Đông Tấn) (344 – 413)

Hạnh của Bồ tát

Tâm kiên cố, không mệt mỏi của Bồ tát là gì?

Một là phát tâm đại bi hóa độ chúng sinh;

Hai là tinh tiến không lười biếng;

Ba là thấu rõ sinh tử như mộng huyễn;

Bốn là hướng đến trí tuệ của Phật.

Phương pháp để Bồ tát đời đời không mất tâm Bồ đề là gì?

Một là thường nhớ nghĩ chư Phật;

Hai là tạo tác công đức với mục đích vì sự giác ngộ;

Ba là thân cận bậc thiện tri thức;

Bốn là tán thán pháp môn tu tập Đại thừa.

Bồ tát dùng phương tiện gì để hóa độ chúng sinh?

Một là thuận theo tâm ý chúng sinh;

Hai là phát tâm tùy hỷ với công đức người khác;

Ba là sám hối dứt trừ tội lỗi;

Bốn là hết lòng khuyến thỉnh chư Phật trụ thế, chuyển pháp luân.

Bồ tát tự thực hành sáu pháp Ba la mật không đợi người khác nhắc nhở là như thế nào?

Một là dùng bố thí hướng dẫn mọi người;

Hai là không nói tội lỗi của người khác;

Ba là biết rõ các phương pháp để giáo hóa chúng sinh;

Bốn là hiểu rõ các pháp uyên áo thâm thúy.

Bồ tát làm thế nào để thành Phật?

Một là giữ vững bản nguyện của mình;

Hai là lời nói đi đôi với thực hành;

Ba là luôn tinh tiến;

Bốn là dốc lòng thực hành Phật đạo.

— Trích từ “Tư Ích Phạm Thiên sở vấn kinh”

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *