365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 25 tháng 4: Luận về lòng tin; luận về tâm

Luận về lòng tin

Tăng Xán (Tùy)

Ngộ đạo không khó cốt ở lựa chọn.

Đừng yêu ghét tự nhiên sẽ hiểu.

Thuận nghịch tranh giành là do tâm bệnh.

Không rõ nghĩa lý nhọc công tịnh niệm.

Đừng theo bên ngoài chẳng rơi vô cảm.

Một mực bình tâm tự nhiên dứt tận.

Không rơi phân biệt kẻo lại theo đuổi.

Trái phải vướng mắc nghiền đốt tâm tư.

Sáu trần chẳng ác thì là chính giác.

Người trí vô vi, kẻ ngu tự trói.

Mộng ảo không hoa làm sao lắm bắt.

Được mất thị phi tức thời buông bỏ.

*

Luận về tâm

Đạo Tín (Tùy) (580 – 651)

Trăm ngàn pháp môn đều quay về tâm, diệu đức hằng sa ở tại tấm lòng. Tất cả các phương pháp tu tập về Giới, Định và Tuệ cho đến thần thông biến hóa, v.v. đều không tách rời tâm.

Tất cả phiền não nghiệp chướng vốn là tĩnh lặng; tất cả nhân quả đều là huyễn mộng.

Đâu có ba cõi để vượt qua, làm gì có giác ngộ để tìm kiếm. Muôn loài đều bình đẳng với nhau trên mọi phương diện.

— Trích từ “Ngự tuyển ngữ lục”

*

Đại sư Tăng Xán (僧璨, 529-613) là Thiền sư Trung Quốc, Tổ thứ ba của Thiền tông, nối pháp Nhị tổ Huệ Khả và là thầy của Tứ tổ Đạo Tín. Sau khi được ấn khả, Sư lang thang đây đó, sống ẩn dật không ai biết. Ngoài Thiền sư Đạo Tín, Sư có truyền pháp cho một vị tăng người Ấn Độ là Tì-ni-đa-lưu-chi người sau này đem Thiền tông sang Việt Nam. Sư cũng là tác giả của Tín tâm minh, một tác phẩm trứ danh, rất phổ biến trong giới thiền.

*

Đại sư Đạo Tín (道信, 580-651) là Thiền sư Trung Quốc, Tổ thứ tư của Thiền tông. Sư là đệ tử tâm truyền của Tam tổ Tăng Xán. Sư có hai đệ tử nối pháp là Đại sư Hoằng Nhẫn – người trở thành Ngũ Tổ Thiền Tông và Thiền sư Ngưu Đầu Pháp Dung – người sáng lập Ngưu Đầu Thiền nổi tiếng trong lịch sử Thiền Tông Trung Quốc. Dưới sự giáo hóa của sư, Thiền tông bắt đầu được biết đến rộng rãi và dần dần thịnh hành. Sư có để lại tác phẩm Bồ-tát Giới Pháp được lưu hành rộng rãi trong thiền lâm và quyển Nhập Đạo An Tâm Yếu Phương Tiện Pháp Môn.

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *