365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 28 tháng 2: Nhẫn tối thượng ở đời

Nhẫn tối thượng ở đời

Na Liên Đề Da Xá (Tùy) (490 – 589)

Nhẫn tối thượng ở đời

Nhẫn là nẻo an lạc

Nhẫn là lìa cô độc

Điều Hiền thánh vui mừng.

Nhẫn hiểu rõ chúng sinh

Biết được bạn bè tốt

Nhẫn thêm thời xưng tụng

Nhẫn là chốn đời yêu.

Nhẫn phú quý tự tại

Nhẫn tạo đủ oan nghiêm

Nhẫn đem lại uy lực

Nhẫn chiếu tỏa thế gian.

Nhẫn được mọi vui sướng

Nhẫn khiến thành thiện xảo

Sức nhẫn hàng phục oán

Cùng để trừ buồn lo.

Nhẫn đạt dung sắc đẹp

Nhẫn tạo mọi thân thuộc

Nhẫn tụ hội quả tốt

Nhẫn năng hướng nẻo lành.

Nhẫn khiến người vui vẻ

Nhẫn đạt mọi tốt đẹp

Nhẫn dứt được mọi khổ

Khiến thọ mạng lâu dài.

Nhân dứt được mọi oán

Chẳng mưu hại chúng sinh

Nhẫn lìa mọi trộm cắp

Nhẫn dứt bỏ dâm dục.

Nhẫn dừng dứt vọng ngữ

Hai lưỡi, thêu dệt, ác

Nhẫn trừ sạch tham sân

Cùng lìa ý tà kiến.

Nhẫn sức thành Thí, Giới
Tinh tiến cùng Thiền na

Bát nhã Ba la mật

Sáu độ quyết chẳng tha.

— Trích từ “Đại phương đẳng Đại tập kinh

*

Pháp sư Na Liên Đề Da Xá

Tam tạng pháp sư Na Liên Đề Da Xá, người nước Thiên-trúc, dịch Kinh Đại  Bi từ Phạn văn ra Hán văn, tại Trung-quốc,vào thời Cao-Tề (Bắc-Tề, 550-577). Ngài Na Liên Đề Lê Da Xá (Narendrayasas, còn có nơi dịch là Tôn Xưng). 

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *