365 ngày cho cuộc lữ hành – Ngày 9 tháng 3: Phẩm Tịnh hạnh

Phẩm Tịnh hạnh

Thực Xoa Nan Đà (652 – 710) dịch

Bồ tát khi ở nhà

Nên nguyện cho chúng sinh

Hiểu nhà do duyên hợp

Tránh khỏi mọi bức bách.

Hiếu thuận lo cha mẹ

Nên nguyện cho chúng sinh

Kính thờ mười phương Phật

Cung phụng hết tất cả.

Quay về nương tựa Phật

Nên nguyện cho chúng sinh

Một lòng theo đạo cả

Phát khởi tâm vô thượng.

Quay về nương tựa Pháp

Nên nguyện cho chúng sinh

Thâm nhập vào kinh tạng

Được trí tuệ như biển.

Quay về nương tựa Tăng

Nên nguyện cho chúng sinh

Hướng dẫn khắp muôn loài

Không có gì trở ngại.

Nhìn thấy người phiền não

Nên nguyện cho chúng sinh

Được căn bản trí tuệ

Dứt trừ mọi đau khổ.

Thấy người bị bệnh tật

Nên nguyện cho chúng sinh

Hiểu thân này huyễn hóa

Dứt lìa sự tranh chấp.

Khi chúng ta ăn cơm

Nên nguyện cho chúng sinh

Hưởng món vui thiền định

An lạc trong Phật pháp.

Khi chúng ta ăn xong

Nên nguyện cho chúng sinh

Hạnh nguyện đã hoàn thiện

Được viên thành Phật đạo.

Khi chúng ta ngủ nghỉ

Nên nguyện cho chúng sinh

Thân mạnh khỏe kiện khang

Tâm tịnh tĩnh an nhàn.

Khi chúng ta thức dậy

Nên nguyện cho chúng sinh

Tất cả sự hiểu biết

Quan tâm đến mười phương.

– Trích từ “Đại phương quảng Phật Hoa Nghiêm kinh”

*

THỰC XOA NAN ĐÀ

Thực Xoa Nan Đà là Cao tăng người xứ Khotan (Trung Á) (655-970), người đầu tiên đưa bộ Kinh Hoa Nghiêm 80 cuốn vào Trung Hoa và cùng với Pháp Tạng, cao Tăng Trung Hoa dịch kinh này ra chữ Hán.

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *